ZALICZANIE DAROWIZN OD SPADKODAWCY NA SCHEDĘ SPADKOWĄ

Podział majątku spadkowego jest niewątpliwie jednym z najbardziej skomplikowanych postępowań sądowych, które mogą się łączyć z obszernym postępowaniem dowodowym. Z uwagi na stopień skomplikowania przepisów prawnych dotyczących działu spadku, szczególnie istotny jest udział pełnomocnika fachowego reprezentującego interes stron przed sądem, a także w negocjacjach przedsądowych z pozostałymi uczestnika.

Jedną z najczęstszych wątpliwości pojawiających się w postępowaniach działowych jest kwestia zaliczania darowizn od spadkodawcy na schedy spadkowe. Zgodnie z art. 1039 kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Ponadto spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego wyżej.  paragrafie poprzedzającym. Nie podlegają natomiast zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

W umowie darowizny może się znaleźć oświadczenie o niezaliczaniu darowizny na schedę spadkową – prawo dopuszcza tego rodzaju oświadczenie darczyńcy. Skutkiem takiego oświadczenia jest, iż w przypadku działu spadku darowizna nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wysokości udziału obdarowanych.

Jeżeli darowizna przekraczałaby wartość należnego spadkobiercy udziału to w takim przypadku obdarowani nie są zobowiązani do zwrotu „nadwyżki”, ale nie są uwzględniani przy podziale pozostałego majątku spadkowego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Kamiński pomaga w prowadzeniu spraw spadkowych – przygotowuje pisma sądowe, analizuje dokumentację, reprezentuje na rozprawach sądowych. Mając na uwadze, że postępowania spadkowe dotyczą często znaczącego majątku, reprezentacja sądowa przez adwokata jest warta rozważenia. Osoby zainteresowane zleceniem prowadzenia sprawy spadkowej mogą kontaktować się z kancelariami adwokackimi i w ten sposób uzyskać profesjonalnej pomocy prawnej.

SPRAWY O ZACHOWEK

Spadkobiercy pominięci przez spadkodawcę mogą rozważyć, czy wystąpić na drogę sądową z roszczeniami majątkowymi przeciwko osobie, która przejęła majątek spadkodawcy. Ochronę prawną dla spadkobierców określonych w przepisach kodeksu cywilnego stanowi pozew o zachowek.

Zachowek należy się w sytuacji kiedy darowiznami został „wyprowadzony” majątek spadkowy i w ten sposób spadkobierca ustawowy nie otrzymuje należnej mu części. Spadkobierca w ten sposób pominięty może domagać się zachowku od osoby, która otrzymała darowiznę wyczerpującą spadek lub może żądać uzupełnienia zachowku.

Zasady obliczenia zachowku to szereg uregulowań, które w praktyce powołują znaczne trudności. Co do zasady zachowek to 1/2 części przypadającej spadkobiercy z ustawy. Dodatkowo jednak występuje szereg obostrzeń, które należy uwzględnić przy formułowaniu roszczenia. Przede wszystkim chodzi o problem uwzględniania darowizn spadkodawcy dla członków rodziny uczynionych za życia spadkodawcy oraz wyceny przysporzenia.

Roszczenia o zachowek ulegają przedawnieniu. Z tego względu nie należy zwlekać z podjęciem działań mających na celu uzyskanie prawa do części majątku po spadkodawcy. Adwokat w sprawie o zachowek dokonuje analizy prawnej sytuacji rodzinnej, analizuje dokumenty, a następnie formułuje pisma sądowe z określeniem wysokości zachowku. Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński reprezentuje Klientów w sprawach o zachowek przed sądami w Toruniu, ale również w innych miastach Polski.

OCHRONA PRZED DŁUGAMI SPADKOWYMI

Zasadniczym problem dla spadkobierców, zarówno tych, których bliscy zmarli, pozostawiając znaczne zobowiązania finansowe, jak i tych, którzy posiadają wiedzę o złej kondycji finansowej osób bliskich, jest zabezpieczenie własnego majątku przed odpowiedzialnością za długi spadkowe. Adwokat Jakub Kamiński udziela porad w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa majątkowego spadkobierców na gruncie prawa polskiego. Obecnie ustawodawca daje szereg możliwości w przepisach dotyczących prawa spadkowego, natomiast praktyczne zastosowanie tychże przepisów przysparza trudności. Często też sprawy tego rodzaju wiążą się z prowadzeniem postępowań sądowych. Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński pomaga zminimalizować ryzyko związane z dziedziczeniem długów. Porady prawne udzielane są zarówno osobom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym. Adwokaci służą pomocą prawną i doradztwem w zakresie spraw spadkowych.